Tổng cục Thuế ban hành quy trình kiểm tra thuế mới

Tổng cục Thuế ban hành quy trình kiểm tra thuế mới

Ngày 14/7/2023, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 970/QĐ-TCT về Quy trình kiểm tra thuế.

– Quyết định 970/QĐ-TCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/7/2023.

– Kể từ ngày Quyết định 970/QĐ-TCT có hiệu lực thi hành, quy định tại các Quyết định sau đây hết hiệu lực thi hành:

Quyết định 746/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế;

Quyết định 1215/QĐ-TCT ngày 03/9/2020 về việc sửa đổi, bổ sung quy trình kiểm tra thuế;

+ Nội dung cơ quan thuế lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan trước khi thực hiện xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra đối với các trường hợp còn vướng mắc tại Quy chế cơ quan thuế lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan trước khi thực hiện kết luận thanh tra, xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra đối với các trường hợp còn vướng mắc được ban hành kèm theo Quyết định 2601/QĐ-TCT ngày 30/12/2016.

– Quy định chuyển tiếp:

Các cuộc kiểm tra đang thực hiện có quyết định kiểm tra được ban hành trước ngày Quyết định 970/QĐ-TCT có hiệu lực thi hành thì trong thời gian còn lại của cuộc kiểm tra tính từ ngày Quyết định 970/QĐ-TCT có hiệu lực thi hành, cuộc kiểm tra được thực hiện theo Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 970/QĐ-TCT.

Phạm vi áp dụng của quy trình kiểm tra thuế

Quy trình này quy định về trình tự, thủ tục thực hiện công việc kiểm tra thuế của cơ quan thuế, công chức thuế trong các trường hợp sau:

– Kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế.

– Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế:

+ Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 71 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (còn gọi là kiểm tra từ hồ sơ thuế).

+ Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật qua công tác quản lý thuế theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 110 Luật quản lý thuế và các quy định pháp luật khác.

+ Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các trường hợp: hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế; kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước theo quy định (còn gọi là kiểm tra hoàn thuế).

– Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề do Thủ trưởng cơ quan thuế cấp trên quyết định; kiểm tra chuyên đề phát sinh trong năm do Thủ trưởng cơ quan thuế cùng cấp quyết định (còn gọi là kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề).

– Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước, cơ quan khác có thẩm quyền.

– Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với người nộp thuế chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý và các trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Giải thích một số từ ngữ trong quy trình kiểm tra thuế

Những từ ngữ sử dụng trong quy trình kiểm tra thuế được hiểu như sau:

– Bộ phận được giao nhiệm vụ kiểm tra thuế (sau đây gọi là bộ phận kiểm tra thuế): là Cục Thanh tra – Kiểm tra thuế, Vụ, Phòng, Đội được giao chức năng, nhiệm vụ kiểm tra thuế thuộc cơ quan thuế các cấp.

– Lãnh đạo bộ phận kiểm tra thuế: là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Cục Thanh tra – Kiểm tra thuế, Vụ, Phòng, Đội được giao chức năng, nhiệm vụ kiểm tra thuế thuộc cơ quan thuế các cấp.

– Thủ trưởng cơ quan thuế: là Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Chi cục trưởng.

– Công chức thuế được giao nhiệm vụ kiểm tra thuế: là công chức thuộc biên chế cơ quan thuế các cấp được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế và kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *