CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP: CẬP NHẬT VÀ ÁP DỤNG MỚI NHẤT

Các quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp: Cập nhật và áp dụng mới nhất

Việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp hiện nay được thực hiện theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (Thông tư 200). Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực và thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, dựa trên quy định của Thông tư 200 để phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình. Đơn vị tiền tệ trong kế toán là Đồng Việt Nam (đ), và trong trường hợp thu chi bằng ngoại tệ, có thể chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

Thông tư 200 đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản như Thông tư 75/2015/TT-BTC, Thông tư 177/2015/TT-BTC và Thông tư 53/2016/TT-BTC. Các văn bản này điều chỉnh, bổ sung và thay đổi một số quy định trong Thông tư 200.

Ngoài ra, việc hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 (Thông tư 133). Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực và thành phần kinh tế, trừ những trường hợp được loại trừ theo quy định của pháp luật. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200, nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế và thực hiện nhất quán trong năm tài chính.

Các nguyên tắc chung khi áp dụng Thông tư 133 bao gồm việc lựa chọn chế độ kế toán, căn cứ vào nguyên tắc kế toán và nội dung tài khoản kế toán quy định tại Thông tư 133 để phản ánh và hạch toán giao dịch kinh tế phù hợp, và áp dụng chế độ kế toán phù hợp nếu doanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư 133 trong năm tài chính.

Tổng hợp lại, hiện nay, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp được thực hiện theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. Thông tư 200 áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực và Thông tư 133 áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này nhằm đảm bảo việc kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp. Việc tuân thủ đúng quy định kế toán là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, đáng tin cậy và bền vững của hệ thống tài chính doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *